Nieuws – VCA Infra – december 2019

Pilot project Bijzondere doelgroepen

Bij wijze van pilot binnen het project Bijzondere Doelgroepen zal VCA Infra op 18 december een mondeling examen afnemen bij 7 kandidaten met een statushouder-achtergrond. Deze kandidaten zijn onderdeel van een grotere groep kandidaten die een aangepaste opleiding hebben doorlopen en al eerder het reguliere BVCA examen hebben afgelegd.

Bij dit examen zullen twee examinatoren aanwezig zijn om het mondelinge examen af te nemen. Deze examinatoren zijn voorgedragen vanuit SSVV en de CEV. Beide zijn didactisch geschoold en hebben inhoudelijke expertise op het gebied van VCA.

Ook zal er vanuit de CEV en VCA Infra iemand aansluiten ter begeleiding en observatie. In het kader van deze pilot verloopt dit buiten de examencentra om. VCA Infra verwacht dat de pilot loopt tot de zomer van 2020. Pas daarna volgt evaluatie en besluitvorming binnen SSVV of de werkwijze voortgezet zal worden. Als door VCA Infra besloten wordt om mondelinge examens structureel aan te bieden, zal met de examencentra worden overlegd op welke manier dit het best georganiseerd kan worden.

Nieuw uiterlijk CBT-examens vanaf 12 januari

Bij de CBT-examens die beschikbaar zijn vanaf 12 januari 2020 is het oude VCA-logo vervangen door het huidige. Ook de kleuren worden aangepast conform de huisstijl van SSVV.

Geldigheidsduur certificaat Vaardigheidstraining Examinator SOG

Vanuit een aantal examencentra heeft VCA Infra vragen gekregen over de geldigheidsduur van het certificaat Vaardigheidstraining Examinator SOG. Vooralsnog geldt hiervoor geen maximale geldigheidsduur. VCA Infra wil eerst de uitkomsten van het Heroriëntatieproject SOG 2.0 afwachten.

Naamsverandering erkende opleider

Mocht u vernemen dat een erkende SOG-opleider een andere naam wil hanteren, dan verzoekt VCA Infra u om dit te melden bij hen via Topdesk. Bij een melding onderzoeken wij of in de nieuwe situatie nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. U krijgt hierover bericht van VCA Infra. Na een positief afgehandelde melding is de gewijzigde naam te vinden op de website van VCA Infra op de lijst van erkende opleiders.